Käyttöehdot

Valmentaja.net tuottaman ja ylläpitämän, osoitteessa Valmentaja.net -verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa palvelun käytössä.

Palvelun tiettyjen osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun tai antaessaan muuten suostumuksellaan Valmentaja.net henkilötietoja tulee käyttäjästä Valmentaja.net asiakas ja käyttäjän tiedot rekisteröidään Valmentaja.net asiakasrekisteriin. Valmentaja.net:llä on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin.

Palvelu koostuu useiden eri sisällöntuottajien palveluun toimittamasta sisällöstä. Palvelun ylläpitäjänä toimii Valmentaja.net.

1. Valmentaja.net tehtävät ja vastuu palvelusta

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Valmentaja.net:llä on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Valmentaja.net ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Valmentaja.net:llä ja sisällöntuottajilla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Valmentaja.net pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Valmentaja.net ei vastaa palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Valmentaja.net:llä on oikeus olla julkaisematta tai poistaa palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista, Valmentaja.net käyttäjille tai kolmannelle taholle.

2. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja muiden palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.

Mikäli käyttäjä rekisteröityy palveluun, hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla käyttäjä voi kirjautua palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Valmentaja.net asiakaspalveluun. Käyttäjä vapautuu ilman tämän myötävaikutusta salasanallaan tai tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Valmentaja.net sisällöntuottajille, muille käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista.

Käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Valmentaja.net tai muilla palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Valmentaja.net pidättää itsellään kaikki oikeudet palvelun sisältöön, ellei palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Valmentaja.net:llä ja sisällöntuottajilla ja ettei käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää palvelua Valmentaja.net tai sisällöntuottajan oikeuksia loukaten.

4. Oikeudet Käyttäjän toimittamaan sisältöön

Käyttäjä luovuttaa kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet palveluun toimittamaansa materiaaliin. Valmentaja.net voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata palvelun sisältämää aineistoa (ml. kohteet) harkintansa mukaan, esim. palveluun ja kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Valmentaja.net riippumaton käyttöoikeus palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. käyttäjän toimesta on kielletty ilman Valmentaja.net nimenomaista suostumusta.

5. Linkitys Palveluun

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki palvelun pääsivulle www. Valmentaja.net tai omaan esittelyynsä. Tämä on jopa suotavaa. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Valmentaja.net etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Rekisteröityneillä käyttäjillä on kuitenkin oikeus sijoittaa esim. omille verkkosivuilleen linkkejä myös omiin palvelussa oleviin kohteisiinsa.

Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Valmentaja.net etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

6. Palvelun osia koskevia erityisehtoja

Karttapalvelu

Valmentaja.net ei takaa kartta- ja reittipalvelun virheettömyyttä. Huolimatta siitä, että kartta-aineistoja päivitetään jatkuvasti, voi kartta-aineistossa olla puutteita tai virheitä. Reittipalvelussa käytettävästä laskentatavasta johtuen reitin lähtöosoitteen ja päätepisteen kohdistuksessa saattaa olla epätarkkuuksia.
Valmentaja.net ei vastaa kartta- ja reittipalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

7. Maksulliset palvelut ja laskutus

Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat käyttäjille maksuttomia. Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Tuolloin maksullisten osien hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan kunkin osan kohdalla erikseen.

Palvelun ylläpitäjä ja sisällöntuottajat voivat muuttaa palvelun laskutusperusteita oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä palvelussa. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, palvelun ylläpitäjällä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

8. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. Valmentaja.net voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen, mikäli käyttäjä on toiminut tai toimii käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Valmentaja.net:llä on myös oikeus tilapäisesti estää käyttäjän pääsy palveluun, jos se on palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli käyttäjä ei ole käyttänyt palvelua kuuteen (6) kuukauteen, voi Valmentaja.net harkintansa mukaan peruuttaa käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan rekisteröityä uudelleen palveluun. Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana poistetaan automaattisesti käyttöoikeuden päättyessä.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Valmentaja.net on oikeus olla antamatta käyttäjälle uutta käyttöoikeutta.

Valmentaja.net on aina halutessaan oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Valmentaja.net ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

9. Vastuunrajoitus

Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja käyttäjä käyttää Valmentaja.net ja sisällöntuottajien tuottamia ja/tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. Valmentaja.net ja sisällöntuottajat eivät vastaa palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Valmentaja.net ja sisällöntuottajat eivät vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista palvelussa tai sen sisällössä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Valmentaja.net ja sisällöntuottajille sekä kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

10. Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Eettisyys

Valmentaja.netillä on yksipuolinen oikeus poistaa asiakkaan tekemä profiili sivuiltaan , jos se ei noudata Valmenta.netin omia eettisiä sääntöjä.

Eettiset säännöt:

Palvelu on kaikille tasavertainen ja tasapuolinen (mahdollisia hinnoittelun erityisryhmiä huomioonottamatta).

Valmentaja.net tukee täysvaltaisesti antidoping työtä ja ryhtyy toimenpiteisiin jos dopingin käyttöä edesautetaan sivujemme kautta. Suomen antidopingsäännöstö 2015.
Vihapuheet ja rasismi ovat ns. nollalinjalla sivuillamme. Jos kommenteissa tai omassa profiilissa havaitaan edellä mainittuja piirteitä , Valmentaja.net ryhtyy toimenpiteisiin.
Erilaiset sopupeleihin ja ottelumanipulaatioihin liittyvät toimet aiheuttavat välittömästi ko. profiilin poiston sivuiltamme.
Kaikki lasten hyväksikäyttöön liittyvä toiminta aiheuttaa toimenpiteitä( profiilin poisto ja ilmoitus viranomaisille).

12. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Valmentaja.net vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Palveluun ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Suomen lain mukaan.

Comments are closed.